Mai 26, 2023

Eta-Carina-Nebel (NGC 3372)

Operator : Bernd Christensen

Teleskop: Takahashi Epsilon 160ED, Montierung: 10Micron GM3000, Brennweite: 530 mm, Öffnungsverhältnis: 1/3.3, Kamera: Lacerta DeepSkyPro2600 (color), Gain/Offset: 100 (High Gain Modus), Baader Clear Filter, 15x5min, Aufnahmesoftware: NINA; Bearbeitungssoftware: AstroArt 8SP4